Personel Şefliği
12 Şubat 2018


MURAT KARAHAN
PERSONEL ŞEFLİĞİ

Birimde bir sorumlu olmak üzere 4 personel görev yapmaktadır. Birim 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PERSONEL ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

·         Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

·         Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.

·         Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

·         Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

·         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

·         Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR :

·         Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği,

·         Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,