Sivil Savunma Birimi
26 Nisan 2018
KEMAL GÜNDEŞLİ
SİVİL SAVUNMA BİRİM SORUMLUSU

Olağanüstü durumlarda, savaşta ve afetlerde içinde bulunulan koşullar dikkate alınarak mevzuata uygun olarak halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekun savunmanın en önemli unsurlarından biri olan SİVİL SAVUNMA;

·         Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

·         Afetlerde can ve mal kurtarılması;

·         Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;

·         Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;

·         Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;

·         Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; 
konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.

SİVİL SAVUNMA AMİRİNİN GÖREVLERİ

·         Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

·         Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

·         Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

·         Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini    yapmak,

·         Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

·         Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

·         Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek, 

·         Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında    işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

·         Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·         27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

·         Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

·         Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

·         Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler,  
koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

·    Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

·         Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

·         Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

·         Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

·         Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

·         İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.